Gartnergården's - Vedtægter §1-§20

Vedtægter for A/B Gartnergården, Kirkebakken 25-35, 8330 Beder


Navn, hjemsted og formål

§1

Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Gartnergården".

Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.


§2

Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. nr. 6 n m.fl.
Beder by. Beder, beliggende på Kirkebakken 25. 8330 Beder, bestående af 42 andelsboliger
.(Ændring besluttet på generalforsamling den 18 April 2012)

Medlemmer

§3

Som medlem kan optages enhver, der bebor, eller som med bestyrelsen godkendelse samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig. Hvert medlem må kun have én bolig og er forpligtet til at bebo boligen, jfr. dog § 12.

Første ejer af andelsbeviset til en bolig kan dog forbeholde sig at udleje boligen.

stk 2

Boligen er tiltænkt en husstand, hvor mindst en af personerne er over 40 år. Endvidere skal tilstræbes, at det er et par på under 70 år. Der må ikke være hjemmende børn under 25 år.(Ændring besluttet på generalforsamling den 17 april 2013).


Indskud, Hæftelse og Andel

§4

For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, der fremgår af den af medlemmet underskrevne tegningserklæring. Indskuddet skal betales kontant, idet medlemmerne dog er berettiget til at modregne, hvad der ved stiftelsen indestår som depositum eller forudbetaling.

stk.2

Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal der ud over indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter §16 godkendes for andel og bolig.

§5

Medlemmerne hæfter kun for foreningens forpligtelser med deres andelsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes. Såfremt der i øvrigt skal optages lån, for hvilket medlemmerne skal hæfte solidarisk, kræver dette tilslutning fra samtlige foreningens medlemmer.

stk.2

Et medlem eller hans bo hæfter efter stk.1,1. pkt., indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

§6

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi.

§7

I overensstemmelse med lov om andelsboligforeningen §6 stk.7 indbetales overdragelsessummen til andelsboligforeningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender, udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver og eventuelle andre rettighedshavere.
Inden afregning efter 1. punktum i denne bestemmelse, skal andelsboligforeningen undersøge, om der i andelsboligbogen er tinglyst rettigheder over andelen. Dette gælder dog ikke hvis foreningen ikke har afgivet erklæring vedrørende andelen efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber §4 a.

Til skade for den. der ved aftale har fået pant i andelen, kan foreningen kun fradrage sådanne tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver, der udspringer af dennes medlemskab af foreningen, og for så vidt angår løbende betalinger kun indtil 1 år fra forfaldsdagen for de enkelte betalinger, medmindre foreningen inden fristens udløb har indledt, og uden unødigt ophold fremmet retsforfølgningen eller eksklusionen af andelshaveren.

stk.2

Andelsboligforeningen er forpligtet til i henhold til §4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber efter anmodning fra andelshaveren, långiveren eller udlægs haveren, uden ugrundet ophold at afgive erklæring om. hvorvidt den, som tinglysnings dokumentet vedrører, er den person, der er godkendt som andelshaver med brugsret til den pågældende bolig. Andelsboligforeningen har endvidere pligt til at oplyse, om foreningen har stillet garanti i forbindelse med købet af den pågældende andel, og om størrelsen af det garanterede beløb.

stk.3

For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.
Opdateret d. 18.2.2012

 

Boligaftale

§8

Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives.

stk.2

Indtil generalforsamlingen vedtaget andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger at disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Boligafgift

§9

Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage regulering af boligafgiften for de enkelte boliger, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi.

Vedligeholdelse m.v.

§10


Andelshaverne har pligt til at vedligeholde boligen med maling, hvidtning og tapetsering, samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne, herunder pligter i henhold til godkendte plan for drift og vedligeholdelse (DV-PLAN).

Omkostninger til reparation og evt. udskiftning af tekniske installationer i teknikskab ( automatik, vand, varme og el. bortset fra IT) er dog andelsboligforeningens ansvar under forudsætning af, at andelshaveren har udført det i DV-PLANEN beskrevne eftersyn og den beskrevne vedligeholdelse af installationen, idet dette  stadig påhviler andelshaveren.(Vedtaget på GF den 15/4-15).

stk.2

Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse.

Forandringer

§11

Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boligen.

stk.2

Inden forandringen udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen

Udlejning m.v.

§12

En andelshaver kan helt eller delvist udleje eller udlåne sin bolig i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven, dog maximum i 2 år til en andelshavers nærtstående (børn, forældre og søskende) jfr. dog §3.

Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse.

Husorden

§13

Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husdyrhold m.v.

Overdragelse af Andelen

§14

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med stk.2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver.

stk.2

Andelen overføres efter følgende rækkefølge.

a. Overdrageren kan indstille sin efterfølger, når overdragelsen sker til en person, med hvem han er beslægtet i lige op- og nedstigende linie, til husstandsmedlemmer eller ved bytning.

b. Andelshaveren kan ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen indstille sin efterfølger, jfr. dog §21, stk.1 og 2, vedrørende efterlevende ægtefælle.

c. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter anciennitet som indtegnet på venteliste.

d. Ikke medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen.

e. Dernæst kommer andre i betragtning, der indstilles af overdrageren.

stk.3

Er overdragelsen sket i strid med reglerne i stk.1 og 2. kan erhververen i stedet udnytte den brugsret,
han har opnået, som lejer, i henhold til lejelovens regler herom.

stk.4

Bestyrelsen har ingen pligt til at oprette de i stk.2 c og d nævnte ventelister.
Opdateret d. 18.2.2012

 

Overdragelsesum

§15

Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens regler herom.

§16

Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en liste, udarbejdet af den fraflyttede andelshaver.

stk.2

Såfremt den fraflyttede andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelses tilstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. 

Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten.

Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderings rapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen.

Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til. hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet.

Fremgangsmåden

§17

Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse og om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskabet.

stk.2

Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse.

stk.3

Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular.

stk.4

Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen.

stk.5

Snarest muligt efter køberens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere
eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelses tilstand eller ved forbedring, inventar og løsøre,
der er overtaget i forbindelse med boligen.

stk.6

Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

§18

Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen,
hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på. hvorfor afregning finder sted som anført i §17.

§19

En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et hus standsmedlem

§20

Andelshaverne er bekendt med bestemmelserne om overdragelse i nærværende vedtægters §7, herunder at långivning fra pengeinstitut eller kreditor ifølge gældsbrev kan medføre at denne kan søge sig fyldestgjort i andelsretten.


 
Panel title

© 2019 Copyright

Antal besøg: 1344564

Editing

-0,99349093437195sekunder