Gartnergården's - Vedtægter §21-§36

Dødsfald

§21

Dør andelshaveren, har ægtefællen eller registreret partner ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

stk.2

Såfremt ægtefællen eller den registrerede partner ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har ægtefællen / den registrerede partner ret til efter reglerne i § 14 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig.

stk.3

Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller registreret partner, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret i henhold til stk.1 og stk.2, skal overdragelse ske efter reglerne i § 14 stk.2 Erhververen skal også i dette tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom prisen for overtagelsen skal godkendes.

Samlivsophævelse

§22

Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller eller registrerede partnere er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

stk.2

Såfremt andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal dennes ægtefælle / registrerede partner indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelser bevarer retten til boligen, l modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig efter reglerne i §14.

stk.3

Reglerne i stk.1 og stk.2 finder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

Opsigelse

§23

Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 14-20 om overførsel af andel.

Eksklusion

§24

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe brugsretten til ophør i følgende tilfælde:
1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 uger efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne,og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.
4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i §18.

Generalforsamling

§25

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab.
4. Forelæggelse afdrifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
5. Forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af administrator.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

stk.2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 
 

§26

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

stk.2

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

stk.3

Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer samt ifølge fuldmagt. Administrator og revisor samt repræsentanter for andelshaverne har adgang til at deltage og tage ordet på generalforsamlingen.

stk.4

Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem eller til en anden  andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive en skriftlig stemme i henhold til fuldmagt.   (Dette er vedtaget på GF den 15/4-15) 

§27

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, pantsætning eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.

stk.2

Forslag om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom. pantsætning eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af afgivne ja og nej stemmer. Blanke stemmer betragtes som værende ugyldige.

Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnåes et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne, kan forslaget endelig vedtages med et flertal på mindst 2/3 af ja  og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. (Dette er vedtaget på GF den 15/4 -15)

§28

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen

§29

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§30

Bestyrelsen består af 3 - 5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand, kasserer og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden en  suppleant.

stk.2

For at kunne indvælges i bestyrelsen og kunne deltage i bestyrelsesarbejdet, skal man være boende i A/B Gartnergården Kirkebakken 25 - 35 Beder. Vedtaget på GF den. 13-4-2016

Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand.

stk.3

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges to bestyrelsesmedlemmer, dog kun for et år ad gangen. Bestyrelses suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. kun for et år ad gangen.

stk.4

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§31

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag. såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

stk.2

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 

§32

Bestyrelsesmøde indkaldes at formanden, eller i hans forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.

stk.2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede.

stk.3

Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i hans forfald, næstformandens stemme udslaget.

Tegningsregel

§33

Flertallet i bestyrelsen kan tegne foreningen i alle forhold. I tilfælde af stemmelighed medregnes formandens underskrift som to underskrifter.

Regnskab og Revision

§34

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen.

stk.2

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes en beregning på statusdagen af værdien af samtlige andele i foreningen i overensstemmelse med reglerne i §15 samt andelens forventede værdistigning pr. måned, indtil næste årsregnskab foreligger.

Beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte tal som i procent af indskudskapitalen.

§35

Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Opløsning

§36

Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges at generalforsamlingen.

stk.2

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

Således vedtaget på ekstraordinær GF den 20. marts 2007, dog således at vedtægtsændringer, der er besluttet på efterfølgende GF´er, er anført med kursivskrift og med angivelse af, på hvilken GF ændringen er besluttet. 

Opdateret den 13. April 2016.

   
 
Panel title

© 2019 Copyright

Antal besøg: 1344576

Editing

-1,0362329483032sekunder